On the channel "Nickelodeon" 9 soundtracks: Russian, English, Romanian, Czech, Hungarian, Croatian, Slovenian, Serbian, Bulgarian.